Vanaf het jaar 2000 zijn er 20 zaken geweest die hebben geleid tot een rechtszaak. In twee zaken is hoger beroep aangetekend. Eén zaak is beoordeeld door de Hoge Raad. Een oppervlakkige analyse levert al een paar interessante inzichten op. 

Als we naar het overzicht van rechtszaken kijken waar vuurwapengebruik door de politie is beoordeeld, dan wordt wel duidelijk dat de korpschef nu meer reden heeft om zich te roeren dan tien jaar geleden: terwijl er voor 2010 nog geregeld een jaar voorbijging zonder dat er een strafzaak plaatsvond, geldt dat na 2010 alleen nog voor 2011. De hoger beroepen niet meegerekend, tel ik in 2013 en in 2014 ieder jaar vijf rechtszaken. Voor dit jaar 2015 staat de teller op drie. Er is over de afgelopen vijftien jaar dus een stijgende lijn te zien van aantallen rechtszaken. 

Vijf rechtszaken vonden plaats nadat het slachtoffer met resultaat een artikel 12 Sv-procedure had gevoerd, dus had geklaagd over het niet vervolgen van de politieambtenaar. Opmerkelijk is dat in drie van deze vijf zaken er sprake is van een veroordeling. In de zaak IJsselstein oordeelde het Hof in tweede instantie echter alsnog dat er sprake was van noodweerexces. Ook de zaak waarin de Rechtbank Limburg twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf oplegde was aanvankelijk geseponeerd door het Openbaar Ministerie.

Van de 20 zaken is er in acht zaken een veroordeling van de politie-schutter uitgesproken. Eén veroordeling is in hoger beroep herroepen. De straf van twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf is veruit de zwaarst opgelegde straf in de afgelopen 15 jaar en waarschijnlijk de zwaarste ooit aan een politieman opgelegd die in functie zijn vuurwapen heeft gebruikt. Maar ook de Rechtbank Rotterdam legde in 2014 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van een maand in combinatie met 240 uren werkstraf. Tevens werd een keer een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Daarnaast kwam werkstraf voor in vier zaken en werd één zaak afgedaan met een boete. Opmerkelijk hiervan is dat de veroordelende vonnissen met strafoplegging alle dateren van na 2012. In 2012 en daarvoor oordeelden de rechtbanken zonder uitzondering dat sprake was van noodweer, noodweerexces of putatief noodweer. Nadere analyse moet uitwijzen of dit terug te voeren is op de aard van de zaak, of dat er reden is om aan te nemen dat de rechter in zaken van politieel vuurwapengebruik door de jaren heen anders is gaan oordelen.

 

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.