De Rijksrecherche stelt een onderzoek in wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw vuurwapen met letsel of de dood tot gevolg. De Rijksrecherche streeft ernaar u zo snel mogelijk na een schietincident te horen. Samen met uw advocaat bespreekt u of dit ook in uw belang is. Het kan zijn dat het voor u belangrijk is om eerst in alle rust de situatie te overdenken, los te komen van de eerste emoties of eerst te rusten na een enerverende dienst. In andere gevallen kan het VIK het feitenonderzoek uitvoeren.  

De officier van justitie zal doorgaans opdracht geven tot een feitenonderzoek. Dit is geregeld in artikel 511a Wetboek van Strafvordering. U wordt als ambtenaar gehoord en niet als verdachte, omdat het uitgangspunt is dat u rechtmatig geweld heeft gebruikt. Alleen als over die rechtmatigheid twijfels zijn, bepaalt de officier van justitie dat u als verdachte wordt gehoord. Als ambtenaar heeft u evenals een verdachte het recht om te zwijgen en op een afschrift van de na het eerste verhoor. Het feitenonderzoek is gericht op de beoordeling of het geweld is gebruikt overeenkomstig de geweldsinstructie. De officier van justitie beoordeelt op basis van de resultaten van het feitenonderzoek of er rechtmatig geweld is gebruikt. Wanneer de officier van justitie vindt dat het geweldgebruik niet overeenkomstig de geweldsinstructie is geweest, wordt u verdachte. U wordt in de gelegenheid gesteld om opnieuw te worden gehoord. Strafrechtelijke vervolging vindt plaats voor het politiedelict van artikel 372 Wetboek van Strafrecht indien er sprake is van letsel of erger. De Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar van het College van het College van Procureurs-Generaal.

Ook nadat het OM heeft besloten u niet te vervolgen, kan het Gerechtshof het OM daartoe alsnog de opdracht geven krijgen via de artikel 12 Sv-procedure. Deze kan aanhangig worden gemaakt door (de nabestaanden van) het slachtoffer.

Het is in alle gevallen van groot belang dat u juridisch advies inwint voordat u een verklaring aflegt over uw handelen en u tijdens het verhoor laat bijstaan door een advocaat. 

Ik sta vermeld op de lijst van de Nationele Politie met advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van politie en geweldgebruik.

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.